Haberler

15 Şubat 2007

Force Unleashed: Detaylar – 1

Star Wars efsanesi, yeni oyunu ile Kasım ayında Star Wars: The Force Unleashed oyunu ile devam edecek. Bu yeni oyunda Darth Vader’ın gizli çırağını canlandıracak ve Star Wars galaksisinde yepyeni çığırlar açacağız. George Lucas’ın gözetiminde genişleyen hikaye, Bölüm III: Sith’in İntikamı ile Bölüm IV: Yeni Umut filmleri arasındaki geniş zaman diliminde geçecek. Oyun boyunca kahramanımız, şeytanı efendisinin önderliğinde evreni Jedi’lardan temizlemeye çalışıp onların kaderlerini değiştirecek kararlarla yüzleşecek. Oyun hakkındaki tüm detayları haberin devamında bulabilirsiniz.

Adýndan da belli olduðu üzere, The Force Unleashed oyunu Güç kavramýný, kullandýðý yeni ve geliþmiþ teknolojilerle çok farklý bir boyuta taþýmak için tasarlanmakta; ilk kez kullanýlacak olan bu teknolojinin adý ise Dijital Moleküler Madde (DMM). Pixelux Entertainment ve NaturalMotion Ltd. firmalarý tarafýndan geliþtirilen bu teknoloji, güçlü Havok Fizik Sistemi ile bir araya gelerek sadece yeni nesil oyun konsollarýnda oynanmasýný mümkün kýlan bir oyun anlayýþý getiriyor. DMM ile çevredeki herhangi bir objenin fizik kurallarýna týpký gerçekte olduðu gibi uymasý saðlanýyor – tahtalar tahta gibi, camlar cam gibi kýrýlýyor, Felucia gezegenindeki bitkiler týpký gerçek bitkiler gibi eðilip bükülüyor. Bunun yaný sýra devrim yaratacak bir davranýþ-simulatör motoru da interaktif karakterlerin hareket, davranýþ ve hatta düþüncelerinin bile son derece gerçekçi olmasýný, her oynanýþta farklý davranmalarýný saðlýyor.

Çeþitli konsept tasarým görüntülerinin yer aldýðý resmi The Force Unleashed web sitesine buradan ulaþabilirsiniz. Oyunun özelliklerine kýsaca deðinirsek:

* Bölüm III ile IV arasýnda geçen hikayede karakterimiz Darth Vader’ýn gizli çýraðý olarak Jedi avlayacak.

* Gizli çýraðýn dört temel Güç yeteneðini açýða çýkarýp geliþtirin – Force push, grip, repulse ve lightning – ve onlarý birlikte kullanarak ultra yok edici, eþi benzeri görüþmemiþ kombo hareketler gerçekleþtirin.

* Daha önce eþi benzeri görülmemiþ Güç manevralarýna örnekler verecek olursak:

> Gizli çýrak sadece Force Push ile düþmanlarýný duvara itmekle kalmayacak, ayný zamanda onlarý duvarýn içine itecek.

> Gizli çýrak rakiplerini Force Grip ile yakalayýp bir kenara fýrlatmakla kalmayýp onlarý havadayken yakalayabilecek, lightning ile kýzartabilecek ve yere býraktýðýnda onlarý bir bomba gibi patlatabilecek.

* Oyunda, örneðin Güç’e duyarlý kaçak Felucia’lý Jedi’lar gibi yeni karakterlerin yaný sýra Darth Vader gibi Star Wars filmlerinden aþina olduðumuz karakterlerle de karþýlaþacaklar.

* Bölüm III’deki Wookie gezegeni Kashyyyk ve bitkisel Felucia’nýn yaný sýra, atýk gezegeni Raxus Prime ve bir Ýmparatorluk TIE Fighter üretim tesisini ziyaret edebileceksiniz.

* Oyun boyunca verdiðiniz kararlar hikayenin akýþýný etkileyecek, oyunda birden fazla son olacak.

* The Force Unleashed oyunu LucasArts’ýn yeni nesil konsollar için ürettiði, ve ayný zamanda hem Lucasarts hem de Industrial Light & Magic’in yetenekli ekiplerinin ortaklaþa çalýþtýðý ilk oyun olma özelliðini taþýyor.

* The Force Unleashed, Pixelux’un Dijital Moleküler Madde teknolojisini ve NaturalMotion Ltd.’nin euphoria davranýþ simulasyonunu kullanýyor.

* LucasArts, bu yeni oyun için geniþ çapta hazýrlýklara giriþmiþ durumda, Hasbro’dan oyuna özel figürler ve Dark Horse, Del Rey ve Palace Press’den çeþitli yayýn ürünleri piyasaya sürülecek.

Oyunlar

Konuyla ilgili görüşünüz nedir?

error: İçeriği kullanma izni için bizimle temasa geçin.